2021 LGS Ocak Ayı Örnek Sorular ve Çözümler

2021 LGS Ocak ayı örnek sorular 8.sınıflar için MEB tarafından yayımlandı. Sayısal Bölüm, Sözel Bölümü pdf oalrak aşağıdan indirebilirsiniz. Matematik çözümlerini de pdf olarak indirebilirsiniz.

1. Aşağıda bir kodlama tekniği ile ilgili bilgi verilmiştir.

üslü sayılar örnek soru

Bu teknik kullanılarak 85 sayısı, 85 = 26 + 24 + 22 + 20 olduğundan “ACDF” şeklinde kodlanır.
Doruk bu tekniği kullanarak toplamları 200 olan iki doğal sayıyı kodlamıştır.
Doruk’un bulduğu kodlardan biri “ABC” olduğuna göre diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) AFH    B) ADG    C) AFG     D) CDF

Çözüm:

Soruda doğal sayı kodlama tekniği verilmiş. Bu teknikte her harfe karşılık gelecek şekilde 2’nin kuvveti olan sayılar var. Soruda verilen örneği inceleyelim. 85 = 26 + 24 + 22 + 20 burada 2’nin kuvvetlerinin toplamı 85’i veriyor. 26 ya karşılık A, 24 e karşılık C, 22 ye karşılık D ve 20 a karşılık F harfleri gelmektedir. 85 sayısının kodlanmış hali “ACDF” dir.

Doruk bu tekniği kullanarak toplamları 200 olan iki doğal sayıyı kodlamış. Kodlardan biri “ABC” olarak verilmiş. “ABC” ye karşılık gelen sayıyı bulalım.

A = 20 = 1

B = 21 = 2

C = 22 = 4

“ABC” ye karşılık gelen sayı 1+2+4 = 7’dir.

200 – 7 = 193 diğer sayı 193’e karşılık geliyormuş. 193 sayısını 2’nin kuvvetleri şeklinde nasıl kodlayacağımızı düşünelim. 193’e en yakın 27 = 128 dir. Sonra en yakın olan 26 = 64’tür. 128+64 = 192 olduğundan 193 olması için 1 gerekiyor. 20 = 1 diğer de 20 dır.

27 = G, 26 = F, 20 = A olduğundan diğeri “AFG” bulunur.

Cevap C

2. a ≠ 0  , m ve n birer tam sayı olmak üzere (am)n = am.n ve am.a n = am+n dir.Kare biçimindeki bir karton 25 eş kareye bölünüp bu karelerden 4 tanesi aşağıdaki gibi boyanmıştır.

üslü sayılar örnek soru

Bu karelerin her birine aşağıda verilen işlem adımlarına göre birer üslü ifade yazılacaktır.
1. Adım: Sarı renkli karenin içine bir üslü ifade yazın.
2. Adım: 1. satırdaki karelerin her birine, tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık doğal
sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazın.
3. Adım: Diğer karelerin her birine, her sütunda kuvvetleri birbirine eşit ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan
ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazın.
Buna göre sarı renkli karenin içine 810 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üslü
ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 3210   B)1612    C) 815     D) 420 

Çözüm:

Sarı renkli kareye 810 yazıyoruz. Kuvvetler soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayı şeklinde devam ettiği için, 810 89 88 87 86 en sağ üstteki kareye gelen sayı 86 dır. Tabanlar yukarıdan aşağıya doğru azalan ardışık doğal sayı şeklinde devam ettiği için, 810 710 610 510 410 sol alttaki mavi kareye gelen sayı 410 dur. Kuvvetler soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayı şeklinde devam ettiği için, 410 49 48 47 46 en sağ alttaki kareye gelen sayı 46 dır.

Mavi karelerde gelen sayılar, 86 410 46 dır. Bizden çarpımları isteniyor.

86.410.46 bu üslü sayıları çarpabilmemiz için tabanları eşit olması gerekiyor. Bu üslü sayıların hepsini 2 tabanında yazabiliriz.

(23)6.(22)10.(22)6 = 218. 220. 212 (tabanlar eşit üstleri toplayabiliriz.)

                             = 218+20+12

                             = 250

seçeneklerde olmadığı için farklı üslü sayıya çevirelim.

250 = (25)10 = 3210 olarak yazabiliriz.

Cevap A

3. Aşağıda her çubuğunda 10 tane renkli boncuk bulunan bir abaküs verilmiştir

üslü sayılar

Arhan bu abaküsün her çubuğu için; sol tarafa bitişik boncuk sayısını –1 ile çarparak bulduğu sonuç taban, sağ tarafa
bitişik boncuk sayısı ise kuvvet olacak şekilde farklı birer üslü ifade tanımlamıştır.
Örneğin Arhan aşağıdaki gibi abaküsün en üst çubuğundaki boncukların bir kısmını sola bitişik kalanını sağa bitişik
hâle getirerek (-7)3 üslü ifadesini tanımlamıştır.

Arhan bu abaküsteki tüm boncukları yukarıdaki gibi sola ya da sağa bitişik hale getirerek her birinin değeri negatif olan
5 farklı üslü ifade tanımlamıştır.
Buna göre Arhan’ın tanımladığı bu üslü ifadelerden en küçüğü ile en büyüğünün çarpımının sonucu
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 37     B) 55     C) 73      D) 39 

Çözüm:

Abaküste toplam 10 tane boncuk var. Toplamları 10 olacak şekilde taban ve kuvvetleri yazacağız.

Sayıların hepsinin negatif olması istendiği için üssü tek olarak almamız gerekiyor.

Sol tarafta 1 tane, sağ tarafta 9 tane olursa (-1)9

Sol tarafta 3 tane, sağ tarafta 7 tane olursa (-3)7

Sol tarafta 5 tane, sağ tarafta 5 tane olursa (-5)5

Sol tarafta 9 tane, sağ tarafta 1 tane olursa (-9)1

Soruda en küçüğünün ve en büyüğünün çarpımını soruyor.

En büyük -1, En küçük (-5)5 = – 55 tir. Bu iki sayıyı çarpalım.

(-1).(- 55) = 55 olarak bulunur.

Cevap B

4. Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiştir.
Bu sınava giren öğrencilerin aldıkları puan, doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının üçte biri çıkartılarak bulunan sonuç, 9 ile çarpılarak hesaplanmaktadır.
Zehra’nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayılarının her biri 3’ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir.
Buna göre Zehra’nın bu sınavdan aldığı puan en çok aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 36      B) 35    C) 63      D) 62 

Çözüm:

Zehra çoktan seçmeli 45 sorudan oluşan bir sınava girmiş. Zehra’nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayıların her biri 3’ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir. Soruda en çok puan alması durumu sorulduğu için doğru sayısını 3’ün kuvveti olacak şekilde 45’ten küçük en büyük olan 27 sayısını seçmeliyiz. Geriye 18 soru kalır. Bu soruları da 9 yanlış 9 boş olacak şekilde seçersek 3’ün kuvveti şeklinde almış oluruz.

Zehra’nın aldığı puanı hesaplayalım. Doğru sayısından yanlış cevapladığı soru sayısının üçte biri olan 9 : 3 = 3 ü çıkaralım.

27 – 3 = 24 bu sonucu 9 ile çarpıyoruz.

24.9 = 8.3.9

         = 8.3.32

         = 23.33 (üstler eşitse tabanlar çarpılır.)

         = 63 bulunur.

Cevap C

5. Yandaki düzenek kullanılarak bir deney yapılmıştır. Bu deneyde yarıçapları 0,0045.103, 0,00485.103, 0,000455.104 cm olan küre biçiminde üç farklı top kullanılmıştır. Bu toplar ısıtılarak genleşmeleri ve her birinin yarıçapının %20 artması sağlanmıştır.

Isıtılmadan önce topların üçü de deney düzeneğindeki daire biçimindeki boşluktan geçebilirken ısıtıldıktan sonra bu
toplardan sadece iki tanesi boşluktan geçebilmiştir.
Bu deney düzeneğindeki boşluğun çapının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 10       B) 11      C) 12      D) 13

Çözüm:

Topların yarıçaplarını,

0,0045.103 = 4,5

0,00485.103 = 4,85

0,000455.104 = 4,55 olarak yazabiliriz.

Isıtılmadan önce topların üçü de deney düzeneğindeki daire biçimindeki boşluktan geçebilirken ısıtıldıktan sonra bu toplardan sadece iki tanesi boşluktan geçebilmiştir. Bu durumda yarıçapı büyük olan geçemiyordur. Bu topun yarıçapını %20 arttıralım.

4,85.(120/100).2 = 11,64 boşluktan küçük

Burada %20 artışı 120/100 olarak gösterdik. Çapı sorduğu içinde 2 ile çarptık.

4,55.(120/100).2 = 10,92 boşluktan büyük

Boşluğun çapı 10,92 ile 11,64 arasında olması gerektiği için 11 olabilir.

Cevap B

6. a ≠ 0  , m ve n birer tam sayı olmak üzere (am)n = am.n ve am.a n = am+n dir. ve ak bk = (a.b)k Aşağıda eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir.

üslü sayılar yeni nesil soru

Barış 2. Kartı, 1. Kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur. Bu durumda 1. Kart üzerindeki üslü ifadelerden sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üslü ifadelerin çarpımının sonucu en çok kaçtır?
A)  570     B)  630     C)  360      D)  260

Çözüm:

Barış 2.Kartı 1.Kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur. 1.Kart üzerinde görünen iki üslü ifadelerin çarpımları,

Şekilde gösterildiği gibi üst üste koyduğumuzda 810 ile 415 göründüğü için ikisini çarparız. 810. 415 = 230. 230

                                           = 430

2.Kartı 90 derece sola çevirirsek 2710 ile 810 göründüğü için ikisini çarparız. 2710. 810 = 330. 230

                 = 630

2.Kartı 180 derece sola çevirirsek 2710 ile 915 göründüğü için ikisini çarparız. 2710. 915 = 330. 330

                 = 930

2.Kartı 270 derece sola çevirirsek 415 ile 915 göründüğü için ikisini çarparız. 415. 915 = 230. 330

       = 630

430  630  930 üslü sayılarının üsleri aynıdır. Buradan tabanı büyük olan sayı daha büyük olduğu için en büyük sayı  930 dur. Seçeneklerde olmadığı için farklı şekilde yazmaya çalışalım ve farklı tabanda yazalım.

930 = (32)30 = 360 bulunur.

Cevap C

7. Aşağıda üzerlerinde farklı birer üslü ifade yazılı olan beş kart verilmiştir.

üslü ifadeler yeni nesil soru

Bu kartlardan dört tanesi Mete’ye, bir tanesi Bartu’ya veriliyor.
Buna göre Mete’ye verilen kartlarda yazan üslü ifadelerin çarpımının sonucunun Bartu’ya verilen kartta yazan üslü ifadeye oranının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 3210     B) 329     C) 169      D) 810

Çözüm:

(-1/4)-3 = (-1/22)-3 = (-2-2)-3 = -26

4 yerine 22 yazdık sonra pay kısmına geçirdik kuvveti negatif oldu. Sonra üssün üssüyle çaparak -26 sonucunu elde ettik. Burada üs(kuvvet) tek olduğu için sonuç negatif olarak bulunur.

(-1/8)-4 = (-1/23)-4 = (-2-3)-4 = 212

Burada sayının üssü çift olduğu için sonuç pozitif oldu.

(-1/16)-6 = (-1/24)-6 = (-2-4)-6 = 224

Burada sayının üssü çift olduğu için sonuç pozitif oldu.

(-1/32)3 = (-1/25)3 = (-2-5)3 = -2-15

Burada sayının üssü tek olduğu için sonuç negatif oldu.

(-1/64)2 = (-1/26)2 = (-2-6)2 = 2-12

Burada sayının üssü çift olduğu için sonuç pozitif oldu.

Oranın en büyük olması isteniyor. Oranın en büyük olması için Mete’ye verilen 4 sayı en büyük olmalı, Bartu’ya verdiğimiz sayı en küçük sayı olmalıdır.

En küçük sayı -2-15 olduğundan Bartu’ya veririz, diğer sayıları Mete’ye veririz. Mete’ye verdiğimiz sayıları çarpalım.

-26.212.224.2-12 = -26+12+24-12 = -230 Bartu’ya verilen sayıya böleriz.

(-230)/( -2-15) = 230+15 = 245

                                      = (25)9

                                      = 329

Bölme işleminde iki üslü sayının işareti eksi olduğu için eksiler sadeleşti. Paydadaki üslü sayı paya çarpım olarak geçti ve üssü işaret değiştirdi. Çarpım durumunda tabanlar aynı olduğundan üsleri topladık 245 sonucunu elde ettik, bu sonuç seçeneklerde olmadığı için 45 = 5.9 yazarak farklı tabanda 329 sonucu elde ettik.

Cevap B

8. Aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.

Bu spor kompleksinde aynı anda 22 kişi futbol, 10 kişi basketbol ve 12 kişi voleybol maçı yapmaktadır.
Yukarıda ölçüleri verilen sahaların her birinin alanı, o sahadaki oyuncu sayılarına bölünerek her saha için oyuncu
başına düşen santimetrekare cinsinden alanlar hesaplanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hesaplamada bulunması gereken değerlerden biri değildir? (1 m2 = 104 cm2 )
A) 1,6.106       B) 4,2.105       C) 2.105        D) 2,4.105

Çözüm:

Ölçümleri verilen sahaların her birinin alanı, o sahadaki oyuncu sayılarına bölünerek her saha için oyuncu başına düşen santimetrekare cinsinden alanları hesaplamamız isteniyor.

1 m2 = 104 cm2 dönüşümünü kullanacağız.

Futbol sahası,

(44.80.104)/22 = 160.104 = 1,6.106 olur.

Basketbol sahası,

(28.15.104)/10 = 42.104 = 4,2.105 olur.

Hentbol sahası,

(20.12.104)/12 = 20.104 = 2.105 olur.

Hesaplamalarda bulunmayan değer 2,4.105 dir.

Cevap D

9. Bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altında yeniden döşenecektir.
Aşağıda türlerine göre; bu iş için kullanılacak kablo miktarları ve bu kabloların taşınmasında kullanılacak tahta makaraların her birine sarılabilecek kablo miktarları verilmiştir

Buna göre kullanılacak kabloların hangisinin taşınması sırasında daha az makara kullanılacaktır?
A) Enerji      B) Telefon      C) İnternet     D) Televizyon

Çözüm:

Makara sayısını bulmamız gerekiyor. Makara sayısını bulabilmek için kullanılacak kablo uzunluğunu bir makaraya sarılabilecek kablo uzunluğuna bölmemiz gerekiyor.

Enerji kablosu,

(165)/ (86) = (24)5/(23)6

                   = 220/218

                   = 22 = 4

Telefon kablosu,

 (274)/ (96) = (33)4/(32)6

                   = 312/312

                   = 1

İnternet kablosu,

(1253)/ (254) = (53)3/(52)4

                   = 59/58

                   = 51 = 5

Televizyon kablosu,

(494)/ (76) = (72)4/(7)6

                   = 78/76

                   = 72 = 49

Daha az kullanılan makara telefon kablosu içindir.

Cevap B

10. Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir siteye ait ekran görüntüsü verilmiştir

Selin Hanım bu internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak dört farklı ürün satın almıştır. Aşağıda bu ürünlerden üçünün fiyatı çözümlenmiş şekilde verilmiştir

Selin Hanım bu ürünlerin dışında bir tane de boyama seti almış ve yapmış olduğu bu alışveriş için kargo ücreti ödememiştir.
Buna göre Selin Hanım’ın almış olduğu boyama seti için ödediği ücret en az kaç liradır?
A) 11,45     B) 11,05     C) 10,85      D) 10,65

Çözüm:

Selin Hanım dört faklı ürün almış görselde aldığı ürünlerden üçü yer alıyor bu ürünlerin fiyatlarını ondalıklı olarak yazalım.

Çamaşır deterjanı,

3.101 + 2.100 + 5.10-2 = 32,05

Oyuncak araba,

3.101 + 4.10-1 + 5.10-2 = 30,45

Bebek bezi,

2.10-1 + 6.100 + 5.10-2 = 26,05

Üç ürüne toplam ödediği tutar,

32,05 + 30,45 + 26,05 = 88,55 tl dir.

Selin Hanım’ın almış olduğu boyama seti için ödediği en az ücret sorulduğu için toplamda ödediği ücrette en az olmalıdır. 100 tl üzeri alışverişlerde kargo ücreti ödenmiyor. Bundan dolayı toplamda 100 tl ödemesi gerekiyor. Dördüncü ürünün fiyatını bulmak için, toplam tutardan üç ürüne ödediği tutarı çıkarırız.

100 – 88,55 = 11,45 tl boyama setine ödediği en az ücrettir.

Cevap A

Bir cevap yazın